ب پرسیده شده 3 سال قبل
سلام ببخشید من یک سورس طولانی از یک سایت را دارم و میخوام بپرسم که چگونه ان را ترجمه کنم برای مثال همچین چیزی دارم و نمیدونم چگونه ببینم صفحه اش را
strap\'s JavaScript requires jQuery version 1.9.1 or higher\")}(jQuery),+function(a){\"use strict\";function b(){var a=document.createElement(\"bootstrap\"),b={WebkitTransition:\"webkitTransitionEnd\",MozTransition:\"transitionend\",OTransition:\"oTransitionEnd otransitionend\",transition:\"transitionend\"};for(var c in b)if(void 0!==a.style[c])return{end:b[c]};return!1}a.fn.emulateTransitionEnd=function(b){var c=!1,d=this;a(this).one(\"bsTransitionEnd\",function(){c=!0});var e=function(){c||a(d).trigger(a.support.transition.end)};return setTimeout(e,b),this},a(function(){a.support.transition=b(),a.support.transition&&(a.event.special.bsTransitionEnd={bindType:a.support.transition.end,delegateType:a.support.transition.end,handle:function(b){return a(b.target).is(this)?b.handleObj.handler.apply(this,arguments):void 0}})})}(jQuery),+function(a){\"use strict\";function b(b){return this.each(function(){var c=a(this),e=c.data(\"bs.alert\");e||c.data(\"bs.alert\",e=new d(this)),\"string\"==typeof b&&e[b].call(c)})}var c=\'[data-dismiss=\"alert\"]\',d=function(b){a(b).on(\"click\",c,this.close)};d.VERSION=\"3.3.4\",d.TRANSITION_DURATION=150,d.prototype.close=function(b){function c(){g.detach().trigger(\"closed.bs.alert\").remove()}var e=a(this),f=e.attr(\"data-target\");f||(f=e.attr(\"href\"),f=f&&f.replace(/.*(?=#[^\\s]*$)/,\"\"));var g=a(f);b&&b.preventDefault(),g.length||(g=e.closest(\".alert\")),g.trigger(b=a.Event(\"close.bs.alert\")),b.isDefaultPrevented()||(g.removeClass(\"in\"),a.support.transition&&g.hasClass(\"fade\")?g.one(\"bsTransitionEnd\",c).emulateTransitionEnd(d.TRANSITION_DURATION):c())};var e=a.fn.alert;a.fn.alert=b,a.fn.alert.Constructor=d,a.fn.alert.noConflict=function(){return a.fn.alert=e,this},a(document).on(\"click.bs.alert.data-api\",c,d.prototype.close)}(jQuery),+function(a){\"use strict\";function b(b){return this.each(function(){var d=a(this),e=d.data(\"bs.button\"),f=\"object\"==typeof b&&b;e||d.data(\"bs.button\",e=new c(this,f)),\"toggle\"==b?e.toggle():b&&e.setState(b)})}var c=function(b,d){this.$element=a(b),this.options=a.extend({},c.DEFAULTS,d),this.isLoading=!1};c.VERSION=\"3.3.4\",c.DEFAULTS={loadingText:\"loading...\"},c.prototype.setState=function(b){var c=\"disabled\",d=this.$element,e=d.is(\"input\")?\"val\":\"html\",f=d.data();b+=\"Text\",null==f.resetText&&d.data(\"resetText\",d[e]()),setTimeout(a.proxy(function(){d[e](null==f[b]?this.options[b]:f[b]),\"loadingText\"==b?(this.isLoading=!0,d.addClass(c).attr(c,c)):this.isLoading&&(this.isLoadi
برچسب سؤالات:
1 پاسخ
ادریس شاهی جان پاسخ داده شده3 سال قبل
سلام دوست عزیز، برای خوانا کردن کدهای جاوا اسکریپت می توانید از سایت های زیر استفاده کنید: https://beautifier.io/ https://codebeautify.org/jsviewer https://www.freeformatter.com/javascript-beautifier.html
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

محصول جدید
افزونه پیشرو لاگین

افزونه ورود و عضویت، بهترین جایگزین افزونه دیجیتس
این افزونه توسط تیم توسعه پشتیبان وردپرس تولید شده است.
بستن
نمایش مجدد
پاسخگوی آنلاین پشتیبان وردپرس
پاسخگوی آنلاین پشتیبان وردپرس
سید داود موسوی

سلام، موسوی هستم.

به شما کمک میکنم که متناسب با نیاز خود خدمات یا دوره آموزشی مناسب را انتخاب کنید.

از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

۰۲۱-۹۱۰۱۴۵۱۲ ارتباط در اسکایپ