ب پرسیده شد2 سال قبل
سلام ببخشید من یک سورس طولانی از یک سایت را دارم و میخوام بپرسم که چگونه ان را ترجمه کنم برای مثال همچین چیزی دارم و نمیدونم چگونه ببینم صفحه اش را

strap\'s JavaScript requires jQuery version 1.9.1 or higher\")}(jQuery),+function(a){\"use strict\";function b(){var a=document.createElement(\"bootstrap\"),b={WebkitTransition:\"webkitTransitionEnd\",MozTransition:\"transitionend\",OTransition:\"oTransitionEnd otransitionend\",transition:\"transitionend\"};for(var c in b)if(void 0!==a.style[c])return{end:b[c]};return!1}a.fn.emulateTransitionEnd=function(b){var c=!1,d=this;a(this).one(\"bsTransitionEnd\",function(){c=!0});var e=function(){c||a(d).trigger(a.support.transition.end)};return setTimeout(e,b),this},a(function(){a.support.transition=b(),a.support.transition&&(a.event.special.bsTransitionEnd={bindType:a.support.transition.end,delegateType:a.support.transition.end,handle:function(b){return a(b.target).is(this)?b.handleObj.handler.apply(this,arguments):void 0}})})}(jQuery),+function(a){\"use strict\";function b(b){return this.each(function(){var c=a(this),e=c.data(\"bs.alert\");e||c.data(\"bs.alert\",e=new d(this)),\"string\"==typeof b&&e[b].call(c)})}var c=\'[data-dismiss=\"alert\"]\',d=function(b){a(b).on(\"click\",c,this.close)};d.VERSION=\"3.3.4\",d.TRANSITION_DURATION=150,d.prototype.close=function(b){function c(){g.detach().trigger(\"closed.bs.alert\").remove()}var e=a(this),f=e.attr(\"data-target\");f||(f=e.attr(\"href\"),f=f&&f.replace(/.*(?=#[^\\s]*$)/,\"\"));var g=a(f);b&&b.preventDefault(),g.length||(g=e.closest(\".alert\")),g.trigger(b=a.Event(\"close.bs.alert\")),b.isDefaultPrevented()||(g.removeClass(\"in\"),a.support.transition&&g.hasClass(\"fade\")?g.one(\"bsTransitionEnd\",c).emulateTransitionEnd(d.TRANSITION_DURATION):c())};var e=a.fn.alert;a.fn.alert=b,a.fn.alert.Constructor=d,a.fn.alert.noConflict=function(){return a.fn.alert=e,this},a(document).on(\"click.bs.alert.data-api\",c,d.prototype.close)}(jQuery),+function(a){\"use strict\";function b(b){return this.each(function(){var d=a(this),e=d.data(\"bs.button\"),f=\"object\"==typeof b&&b;e||d.data(\"bs.button\",e=new c(this,f)),\"toggle\"==b?e.toggle():b&&e.setState(b)})}var c=function(b,d){this.$element=a(b),this.options=a.extend({},c.DEFAULTS,d),this.isLoading=!1};c.VERSION=\"3.3.4\",c.DEFAULTS={loadingText:\"loading...\"},c.prototype.setState=function(b){var c=\"disabled\",d=this.$element,e=d.is(\"input\")?\"val\":\"html\",f=d.data();b+=\"Text\",null==f.resetText&&d.data(\"resetText\",d[e]()),setTimeout(a.proxy(function(){d[e](null==f[b]?this.options[b]:f[b]),\"loadingText\"==b?(this.isLoading=!0,d.addClass(c).attr(c,c)):this.isLoading&&(this.isLoadi
برچسب سؤالات:

1 پاسخ‌ها
ادریس شاهی جان پاسخ داده شد2 سال قبل
سلام دوست عزیز،
برای خوانا کردن کدهای جاوا اسکریپت می توانید از سایت های زیر استفاده کنید:
https://beautifier.io/
https://codebeautify.org/jsviewer
https://www.freeformatter.com/javascript-beautifier.html

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
wordpress
وبینار جدید داریم : سومین دورهمی وردپرس‌کاران ایران

دوره جامع آموزش پشتیبانی وب سایت

.با طی کردن این دوره، به هیچ دوره دیگری نیاز ندارید
می خواهم با این دوره بیشتر آشنا شوم
.این دوره آموزشی در ایران یک فرصت شغلی جدید است
بستن
Click Me
پاسخگوی آنلاین پشتیبان وردپرس
پاسخگوی آنلاین پشتیبان وردپرس
سید داود موسوی

سلام، موسوی هستم.

به شما کمک میکنم که متناسب با نیاز خود خدمات یا دوره آموزشی مناسب را انتخاب کنید.

از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

۰۲۱-۹۱۰۱۴۵۱۲ ارتباط در اسکایپ