|

ب پرسیده شده 3 سال قبل
سلام ببخشید من یک سورس طولانی از یک سایت را دارم و میخوام بپرسم که چگونه ان را ترجمه کنم برای مثال همچین چیزی دارم و نمیدونم چگونه ببینم صفحه اش را
strap\'s JavaScript requires jQuery version 1.9.1 or higher\")}(jQuery),+function(a){\"use strict\";function b(){var a=document.createElement(\"bootstrap\"),b={WebkitTransition:\"webkitTransitionEnd\",MozTransition:\"transitionend\",OTransition:\"oTransitionEnd otransitionend\",transition:\"transitionend\"};for(var c in b)if(void 0!==a.style[c])return{end:b[c]};return!1}a.fn.emulateTransitionEnd=function(b){var c=!1,d=this;a(this).one(\"bsTransitionEnd\",function(){c=!0});var e=function(){c||a(d).trigger(a.support.transition.end)};return setTimeout(e,b),this},a(function(){a.support.transition=b(),a.support.transition&&(a.event.special.bsTransitionEnd={bindType:a.support.transition.end,delegateType:a.support.transition.end,handle:function(b){return a(b.target).is(this)?b.handleObj.handler.apply(this,arguments):void 0}})})}(jQuery),+function(a){\"use strict\";function b(b){return this.each(function(){var c=a(this),e=c.data(\"bs.alert\");e||c.data(\"bs.alert\",e=new d(this)),\"string\"==typeof b&&e[b].call(c)})}var c=\'[data-dismiss=\"alert\"]\',d=function(b){a(b).on(\"click\",c,this.close)};d.VERSION=\"3.3.4\",d.TRANSITION_DURATION=150,d.prototype.close=function(b){function c(){g.detach().trigger(\"closed.bs.alert\").remove()}var e=a(this),f=e.attr(\"data-target\");f||(f=e.attr(\"href\"),f=f&&f.replace(/.*(?=#[^\\s]*$)/,\"\"));var g=a(f);b&&b.preventDefault(),g.length||(g=e.closest(\".alert\")),g.trigger(b=a.Event(\"close.bs.alert\")),b.isDefaultPrevented()||(g.removeClass(\"in\"),a.support.transition&&g.hasClass(\"fade\")?g.one(\"bsTransitionEnd\",c).emulateTransitionEnd(d.TRANSITION_DURATION):c())};var e=a.fn.alert;a.fn.alert=b,a.fn.alert.Constructor=d,a.fn.alert.noConflict=function(){return a.fn.alert=e,this},a(document).on(\"click.bs.alert.data-api\",c,d.prototype.close)}(jQuery),+function(a){\"use strict\";function b(b){return this.each(function(){var d=a(this),e=d.data(\"bs.button\"),f=\"object\"==typeof b&&b;e||d.data(\"bs.button\",e=new c(this,f)),\"toggle\"==b?e.toggle():b&&e.setState(b)})}var c=function(b,d){this.$element=a(b),this.options=a.extend({},c.DEFAULTS,d),this.isLoading=!1};c.VERSION=\"3.3.4\",c.DEFAULTS={loadingText:\"loading...\"},c.prototype.setState=function(b){var c=\"disabled\",d=this.$element,e=d.is(\"input\")?\"val\":\"html\",f=d.data();b+=\"Text\",null==f.resetText&&d.data(\"resetText\",d[e]()),setTimeout(a.proxy(function(){d[e](null==f[b]?this.options[b]:f[b]),\"loadingText\"==b?(this.isLoading=!0,d.addClass(c).attr(c,c)):this.isLoading&&(this.isLoadi
برچسب سؤالات:
1 پاسخ
ادریس شاهی جان پاسخ داده شده3 سال قبل
سلام دوست عزیز، برای خوانا کردن کدهای جاوا اسکریپت می توانید از سایت های زیر استفاده کنید: https://beautifier.io/ https://codebeautify.org/jsviewer https://www.freeformatter.com/javascript-beautifier.html