|

پشتیبانِ وردپرس مطابقِ این توافق‌نامه که با عنایتِ به موادِ ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانونِ مدنی بر اساسِ اصلِ آزادیِ اراده، احرازِ صحت و سلامتِ طرفینِ قرارداد و رعایتِ قواعدِ عمومیِ قراردادِ مندرج در فصلِ سوم از قسمتِ دومِ قانونِ مدنی نگاشته شده متعهد به رازداری و حفظِ اطلاعات مشتریانِ خود می‌باشد.

توافق‌نامه‌ی حاضر بدونِ نیاز به تکرار، مشمولِ تمامیِ خدماتِ کی‌پد است؛ مگر آنکه به‌طورِ صریح و کتبی با ذکرِ جزئیات، موضوع یا موضوعاتی از آن خدمات مستثناء گردد.

تعاریف

مشتری: مشتری فردی است که در سایتِ پشتیبانِ وردپرس ثبت‌نام کرده و از پلن‌های پشتیبانی استفاده کرده و پرداختی معوقه ندارد.

اطلاعات مشتری: منظور از اطلاعات، کلیه‌یِ اسنادِ هویتی و مطالبِ بارگذاری شده‌یِ مشتریان در CRM پشتیبانِ وردپرس است.

مواردِ خارج از شمول

موارد ذیل جزو مصادیق مشمول توافق‌نامه نیست :

تعهدات پشتیبانِ وردپرس

طبق این توافق‌نامه، پشتیبانِ وردپرس متعهد است که :

تبصره : کلیه‌یِ این تعهدات نسبت به اقداماتِ کارکنان، شرکا، همکاران و به‌ طور کلی اشخاصی که تحتِ نظرِ پشتیبانِ وردپرس فعالیت می‌کنند تا زمانی که با پشتیبانِ وردپرس فعالیت دارند، نیز شده و مسئولیتِ اقداماتِ این اشخاص نیز بر عهده‌یِ پشتیبانِ وردپرس خواهد بود.

مدتِ اعتبارِ توافق‌نامه‌

از زمانی که مشتری با پرداختِ یکی از پلن‌های پشتیبانی یا خدمات به مشتریِ پشتیبانِ وردپرس تبدیل می‌شود، اجرایِ این تعهدنامه الزام‌آور بوده و تداومِ اجرایِ آن حتی با پایانِ رابطه‌یِ همکاریِ فی‌مابین به‌مدتِ نامحدود به قوتِ خود باقی است.

تبصره : اعلام فسخ یا بطلان بند یا موادی از این توافق‌نامه از سوی مراجع قانونی، به اعتبار الباقی توافقات ناشی از تفاهم‌نامه، خللی وارد نخواهد کرد.