پشتیبانِ وردپرس مطابقِ این توافق‌نامه که با عنایتِ به موادِ ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانونِ مدنی بر اساسِ اصلِ آزادیِ اراده، احرازِ صحت و سلامتِ طرفینِ قرارداد و رعایتِ قواعدِ عمومیِ قراردادِ مندرج در فصلِ سوم از قسمتِ دومِ قانونِ مدنی نگاشته شده متعهد به رازداری و حفظِ اطلاعات مشتریانِ خود می‌باشد.

توافق‌نامه‌ی حاضر بدونِ نیاز به تکرار، مشمولِ تمامیِ خدماتِ کی‌پد است؛ مگر آنکه به‌طورِ صریح و کتبی با ذکرِ جزئیات، موضوع یا موضوعاتی از آن خدمات مستثناء گردد.

تعاریف

مشتری: مشتری فردی است که در سایتِ پشتیبانِ وردپرس ثبت‌نام کرده و از پلن‌های پشتیبانی استفاده کرده و پرداختی معوقه ندارد.

اطلاعات مشتری: منظور از اطلاعات، کلیه‌یِ اسنادِ هویتی و مطالبِ بارگذاری شده‌یِ مشتریان در CRM پشتیبانِ وردپرس است.

مواردِ خارج از شمول

موارد ذیل جزو مصادیق مشمول توافق‌نامه نیست :

  • ابلاغِ دستور از محاکمِ قضایی؛
  • اطلاعاتی که با رضایت قبلی و کتبی مشترک منتشر شده است.

تعهدات پشتیبانِ وردپرس

طبق این توافق‌نامه، پشتیبانِ وردپرس متعهد است که :

  • در خصوصِ کلیه‌یِ اسناد هویتی، اطلاعات و به‌ طور کلی داده‌هایی که از طرفِ مقابل در اختیار دارد، حسنِ امانت‌داری را رعایت نموده و از انتشار یا در دسترس قراردادنِ آن در غیرِ مواردِ الزامِ قانونی خودداری نماید.
  • از اطلاعات مشتری به نفع خود یا اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی، به هیچ طریقی استفاده ننماید.
  • از اطلاعات مشتری نسخه‌برداری ننموده یا مقدمات نسخه‌برداری از آن را فراهم نیاورد. همچنین اقدامات لازم را جهت جلوگیری از دسترسی، استفاده یا افشای این اطلاعات به عمل آورد.
  • از برند مشتری برای اهداف تبلیغاتی و جذب مشتریان استفاده نکند.
  • تراکنش‌ها و محتویات کاربری مشتری را تنها با درخواست کتبی او بررسی کند.
  • از انتشار اطلاعات مشتری برای ارائه گزارش‌های آماری و فصلی استفاده نکند.

تبصره : کلیه‌یِ این تعهدات نسبت به اقداماتِ کارکنان، شرکا، همکاران و به‌ طور کلی اشخاصی که تحتِ نظرِ پشتیبانِ وردپرس فعالیت می‌کنند تا زمانی که با پشتیبانِ وردپرس فعالیت دارند، نیز شده و مسئولیتِ اقداماتِ این اشخاص نیز بر عهده‌یِ پشتیبانِ وردپرس خواهد بود.

مدتِ اعتبارِ توافق‌نامه‌

از زمانی که مشتری با پرداختِ یکی از پلن‌های پشتیبانی یا خدمات به مشتریِ پشتیبانِ وردپرس تبدیل می‌شود، اجرایِ این تعهدنامه الزام‌آور بوده و تداومِ اجرایِ آن حتی با پایانِ رابطه‌یِ همکاریِ فی‌مابین به‌مدتِ نامحدود به قوتِ خود باقی است.

تبصره : اعلام فسخ یا بطلان بند یا موادی از این توافق‌نامه از سوی مراجع قانونی، به اعتبار الباقی توافقات ناشی از تفاهم‌نامه، خللی وارد نخواهد کرد.