|

انجمن وردپرسدسته بندی: قالب وردپرساستفاده از feed در سایت دیگر
hamta-college پرسیده شده 2 سال قبل
سلام وقت بخیر. من با استفاده از افزونه  Featured Images in RSS & Mailchimp Email و کد زیر تصاویر را در فید سایت 1 فعال کرده ام. چگونه می‌توانم در سایت 2 تصاویر را فراخوانی کنم؟ add_filter('the_content_feed', 'rss_post_thumbnail');
function rss_post_thumbnail($content) {
global $post;
if( has_post_thumbnail($post->ID) )
$content = '<p>' . get_the_post_thumbnail($post->ID, 'thumbnail') . '</p>' . $content;
return $content;
}   در سایت 2 با استفاده از کد زیر تمام اطلاعات مورد نیاز را دریافت کرده‌ام، فقط به تصاویر دستری ندارم. لطفاً راهنمایی کنید. add_shortcode( 'amin_sc', 'amin_sc_func' );
function amin_sc_func( $atts ) {
$rss = new DOMDocument();
$rss->load('https://hamta-college.ir/blog/feed');
$feed = array();
foreach ($rss->getElementsByTagName('item') as $node) {
$item = array (
'title' => $node->getElementsByTagName('title')->item(0)->nodeValue,
'desc' => $node->getElementsByTagName('description')->item(0)->nodeValue,
'link' => $node->getElementsByTagName('link')->item(0)->nodeValue,
'date' => $node->getElementsByTagName('pubDate')->item(0)->nodeValue,
'Thumbnail' => $node->getElementsByTagName('Thumbnail')->item(0)->nodeValue,
);
array_push($feed, $item);
}
$limit = 5;
for($x=0;$x<$limit;$x++) {
$title = str_replace(' & ', ' &amp; ', $feed[$x]['title']);
$link = $feed[$x]['link'];
$description = $feed[$x]['desc'];
$date = date('l F d, Y', strtotime($feed[$x]['date']));
echo '<p><strong><a href="'.$link.'" title="'.$title.'">'.$title.'</a></strong><br />';
echo '<small><em>Posted on '.$date.'</em></small></p>';
echo '<p>'.$description.'</p>';
}
}
برچسب سؤالات: