انجمن وردپرسدسته بندی: قالب وردپرساستفاده از feed در سایت دیگر
hamta-college پرسیده شد12 ماه قبل
سلام وقت بخیر.
من با استفاده از افزونه  Featured Images in RSS & Mailchimp Email و کد زیر تصاویر را در فید سایت 1 فعال کرده ام. چگونه می‌توانم در سایت 2 تصاویر را فراخوانی کنم؟
add_filter(‘the_content_feed’, ‘rss_post_thumbnail’);
function rss_post_thumbnail($content) {
global $post;
if( has_post_thumbnail($post->ID) )
$content = ‘<p>’ . get_the_post_thumbnail($post->ID, ‘thumbnail’) . ‘</p>’ . $content;
return $content;
}
 
در سایت 2 با استفاده از کد زیر تمام اطلاعات مورد نیاز را دریافت کرده‌ام، فقط به تصاویر دستری ندارم. لطفاً راهنمایی کنید.
add_shortcode( ‘amin_sc’, ‘amin_sc_func’ );
function amin_sc_func( $atts ) {
$rss = new DOMDocument();
$rss->load(‘https://hamta-college.ir/blog/feed&#8217;);
$feed = array();
foreach ($rss->getElementsByTagName(‘item’) as $node) {
$item = array (
‘title’ => $node->getElementsByTagName(‘title’)->item(0)->nodeValue,
‘desc’ => $node->getElementsByTagName(‘description’)->item(0)->nodeValue,
‘link’ => $node->getElementsByTagName(‘link’)->item(0)->nodeValue,
‘date’ => $node->getElementsByTagName(‘pubDate’)->item(0)->nodeValue,
‘Thumbnail’ => $node->getElementsByTagName(‘Thumbnail’)->item(0)->nodeValue,
);
array_push($feed, $item);
}
$limit = 5;
for($x=0;$x<$limit;$x++) {
$title = str_replace(‘ & ‘, ‘ &amp; ‘, $feed[$x][‘title’]);
$link = $feed[$x][‘link’];
$description = $feed[$x][‘desc’];
$date = date(‘l F d, Y’, strtotime($feed[$x][‘date’]));
echo ‘<p><strong><a href=”‘.$link.'” title=”‘.$title.'”>’.$title.'</a></strong><br />’;
echo ‘<small><em>Posted on ‘.$date.'</em></small></p>’;
echo ‘<p>’.$description.'</p>’;
}
}
برچسب سؤالات:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
wordpress
وبینار جدید داریم : سومین دورهمی وردپرس‌کاران ایران

دوره جامع آموزش پشتیبانی وب سایت

.با طی کردن این دوره، به هیچ دوره دیگری نیاز ندارید
می خواهم با این دوره بیشتر آشنا شوم
.این دوره آموزشی در ایران یک فرصت شغلی جدید است
بستن
Click Me
پاسخگوی آنلاین پشتیبان وردپرس
پاسخگوی آنلاین پشتیبان وردپرس
سید داود موسوی

سلام، موسوی هستم.

به شما کمک میکنم که متناسب با نیاز خود خدمات یا دوره آموزشی مناسب را انتخاب کنید.

از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

۰۲۱-۹۱۰۱۴۵۱۲ ارتباط در اسکایپ